Ceny Skupu Złota i Srebra

Złoto

Próba < 150 g. 150-500 g. > 500 g.
333.046.146.647.1
375.052.052.553.1
417.057.858.459.0
500.069.370.070.8
585.081.181.982.8
750.0103.9105.0106.1
900.0124.7126.0127.4
916.0126.9128.3129.6
960.0133.0134.4135.9
980.0135.8137.3138.7
986.0136.6138.1139.5
999.9138.6140.0141.5

Srebro

Próba < 1,5 kg. 1,5-5 kg. > 5 kg.
400.00.580.620.64
425.00.620.650.68
500.00.730.770.80
600.00.880.920.95
625.00.910.960.99
640.00.930.991.02
700.01.021.081.11
720.01.051.111.14
750.01.101.161.19
800.01.171.231.27
830.01.211.281.32
833.01.221.281.32
835.01.221.291.33
875.01.281.351.39
900.01.311.391.43
925.01.351.421.47
950.01.391.461.51
999.91.461.541.59

Platyna

Próba < 150 g. 150-500 g. > 500 g.
950.085.290.091.0
999.589.794.795.7

Pallad

Próba < 150 g. 150-500 g. > 500 g.
999.592.497.998.9
 

Regulamin

qodef-image-with-icon

Pełna treść Regulaminu

Udzielania Szybkiej Pożyczki On-Line przez spółkę KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zwany dalej „Regulaminem”)

 

1. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU
Niniejszy Regulamin reguluje zasady zawierania umowy szybkiej pożyczki on-line oraz czynności poprzedzających zawarcie umowy.

 

2. DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, wszystkie terminy rozpoczynające się wielką literą, o ile niniejszy Regulamin nie będzie stanowić inaczej, będą miały następujące znaczenie:
1. Biuro Kontaktu z Klientem – Biuro Kontaktu z Klientem prowadzone przez Pożyczkodawcę, pod numerem telefonicznym 602 784 100, za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może dokonywać czynności związanych z umową pożyczki; numer telefonu biura może ulec zmianie, a zmiana taka opublikowana będzie na stronie internetowej Pożyczkodawcy pod adresem www.karat.zgora.pl;
2. Wartość Pożyczki – wartość przesłanego do Pożyczkodawcy złomu złota określona w wyniku wyceny złomu złota;
3. Kwota Pożyczki – kwota w PLN, którą otrzyma Pożyczkobiorca a wynosząca 90% wysokości wartości złomu złota będącego przedmiotem Pożyczki, wyliczona zgodnie z pkt.7 regulaminu, pomniejszona o opłatę za przechowywanie, ochronę i ubezpieczenie złomu złota od utraty , tj. 5% wartości złota za 30 dni przechowania;
4. Czas Trwania Pożyczki – 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę Kwoty Szybkiej Pożyczki On-line (kwoty pożyczki), czas trwania umowy pożyczki może zostać przedłużony na wniosek Pożyczkobiorcy;
5. Koszt Pożyczki – oprocentowanie Pożyczki wynosi 0%. Koszt, który ponosi Pożyczkobiorca jest opłata za przechowanie oraz ochronę i ubezpieczenie Złomu Złota od utraty;
6. Opłata za przechowanie, oraz ochronę i ubezpieczenie Złomu Złota od Utraty – opłata w wysokości 5% wartości Złomu Złota określonej w trybie zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.
7. Deklaracja – oznacza przygotowany przez Pożyczkodawcę dokument, wchodzący w skład Dokumentacji Wysyłkowej, określonego w pkt. 2.8 zawierający:
1. dane osobowe Pożyczkobiorcy, jego adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego
2. oświadczenie Pożyczkobiorcy o chęci zawarcia umowy Szybkiej Pożyczki On-line
3. opis przesyłanego Złomu Złota
4. oświadczenie Pożyczkobiorcy o braku wad prawnych Złomu Złota
5. umowa Szybkiej Pożyczki On-line
8. Dokumentacja wysyłkowa – zbiór dokumentów, w skład którego wchodzą: instrukcja obsługi, koperta zabezpieczająca na złom złota, niniejszy Regulamin, dane adresowe Pożyczkobiorcy, deklaracja, umowa Szybkiej Pożyczki On-line, druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz opakowanie kurierskie;
9. Dyspozycja – złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie woli o zamówieniu Pakietu Wysyłkowego, na podstawie którego Pożyczkodawca przesyła na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę Dokumentację Wysyłkową;
10. Pożyczkodawca – KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze KRS – 0000435845, REGON – 081079091, NIP- 9291849011;
11. Kurier – oznacza pracownika podmiotu zajmującego się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewozem przesyłek, w tym przesyłek wartościowych, z którym Pożyczkodawca zawarł umowę ramową o przewóz przesyłek;
12. Wycenę Złomu Złota – oznacza ogół czynności podejmowanych przez Pożyczkodawcę, mających na celu ustalenie, czy przesłany przez pożyczkobiorcę złom złota jest metalem szlachetnym oraz ustalenie próby i wagi, a także ocenę opakowania (czy nie doszło do naruszenia opakowania); szczegółowy opis czynności składających się na wycenę zawiera pkt. 7 niniejszego Regulaminu;
13. Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Pożyczkodawcę pod adresem http://www.karat.zgora.pl, za pośrednictwem którego organizowana jest obsługa czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki- Szybkiej Pożyczki On-line, którego zawartość stanowi zaproszenie Pożyczkobiorcy do zawarcia umowy Szybkiej Pożyczki On-line z Pożyczkodawcą;
14. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która jest konsumentem w rozumieniu stawy o kredycie konsumenckim z dnia z dnia 12 maja 2011 r. i zamierza zawrzeć Umowę określoną w niniejszym regulaminie w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
15. Złom Złota – każda postać złota jako metalu szlachetnego, o próbie od 0,330 do 0,999 tj. rzecz przesłana przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy w kopercie na złom złota, zawartej w Pakiecie Wysyłkowym;
16. Zawarcie Umowy Pożyczki – oznacza zarówno ogół czynności zmierzających do zawarcia umowy Pożyczki, jak i czynności związane z zawarciem umowy, zawarcie umowy oraz czynności związane z jej wykonaniem, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu;
17. Umowa – oznacza zawartą pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą Umowę pożyczki (nazwa handlowa Szybka Pożyczka On-line).
18. Wycena – obliczenie wartości złomu złota w oparciu o cenę złota za jeden gram o danej próbie.
19. Cena Złomu Złota – obowiązujący popołudniowy kurs złota (PM) ustalany na giełdzie w Londynie (London Gold Fixing) w dniu dokonania wyceny złota (tj. z dnia potwierdzenia przez Pożyczkodawcę w Protokole Przyjęcia Towaru) dostępny pod adresem www.lbma.org.uk wyrażony w dolarach amerykańskich (USD) następnie przeliczonych na złotówki (PLN) według obowiązującego średniego kursu określonego przez NBP.
20. Rachunek Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych, podany do wiadomości na stronie internetowej www.karat.zgora.pl;
21. Konto Pożyczkobiorcy – oznacza otwarty indywidualny rachunek bankowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski.
22. Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
23. Termin zwrotu – oznacza termin zwrotu pożyczki to jest Szybkiej Pożyczki On-line, który wynosi 30 dni i liczony jest od uznania na rachunku Pożyczkobiorcy.
24. Protokół Odbioru – dokument określający cechy przesłanego przez Pożyczkobiorcę złomu złota, przekazany Pożyczkodawcy w dokumentacji wysyłkowej, stanowiący element oceny i wyceny złomu złota.

 

3. STRONY UMOWY POŻYCZKI „Szybkiej Pożyczki On-line”
1. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna która jest konsumentem w rozumieniu stawy o kredycie konsumenckim z dnia z dnia 12 maja 2011 r. i zamierza zawrzeć Umowę Szybkiej Pożyczki On-line, określoną w niniejszym Regulaminie w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
2. Stroną oferującą Szybką Pożyczkę On-line jest spółka KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

 

4. PRZEDMIOT UMOWY POŻYCZKI
1. Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line na warunkach określonych w Umowie Szybkiej Pożyczki On-line i niniejszym Regulaminie, której zabezpieczenie stanowi złom złota Pożyczkobiorcy w każdej postaci, w szczególności w postaci złomu jubilerskiego, biżuterii, sztabek, monet, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, zegarków i innych, które w trakcie trwania umowy przechowywane są u Pożyczkodawcy na koszt Pożyczkobiorcy
2. Pożyczkodawca udziela pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line bądź przelewając na Rachunek Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki, przy czym Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Pożyczkobiorcy bądź dokonując wypłaty gotówkowej Pożyczki w siedzibie Pożyczkodawcy – zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą w umowie Pożyczki
3. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu Pożyczki bądź przelewając kwotę Pożyczki wraz z kosztami przechowanie, oraz opłatą z ochronę i ubezpieczenie złomu złota od utraty do wskazanego w umowie pożyczki dnia zwrotu pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy, przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania kwoty Pożyczki na rachunku Pożyczkodawcy bądź dokonując wpłaty gotówkowej Pożyczki w siedzibie Pożyczkodawcy – z zastrzeżeniem punktu 9.

 

5. INICJOWANIE ZAWARCIA UMOWY
1. Pożyczkobiorca może zainicjować zawarcie umowy pożyczki poprzez zamówienie dokumentacji wysyłkowej na podstawie zamówienia złożonego:
1. w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Kontaktu z Klientem,
2. w drodze złożenia zamówienia poprzez stronę internetową pod adresem karat.zgora.pl w zakładce Pożyczki On-line,
2. Złożenie zamówienia przez Pożyczkobiorcę nie powoduje powstania zobowiązania Pożyczkodawcy do podjęcia jakichkolwiek czynności, w szczególności do przesyłania Dokumentacji Wysyłkowej Pożyczkobiorcy.
3. Pożyczkobiorca kontaktując się z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Biura Kontaktu z Klientem wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację i utrwalenie przebiegu rozmowy telefonicznej.

 

6. PRZEBIEG ETAPÓW ZMIERZAJCYCH DO ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI „Szybka Pożyczka On-line”
1. Pożyczkodawca przesyła na adres podany przez Pożyczkobiorcę w zamówieniu Dokumentację Wysyłkową, zastrzeżeniem pkt. 5.2
2. Pożyczkobiorca ma obowiązek szczegółowego zweryfikowania zawartości Dokumentacji Wysyłkowej i jego zgodności ze specyfikacją podaną przez Pożyczkodawcę w formularzu na stronie internetowej www.karat.zgora.pl .
3. Pożyczkobiorca ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z niniejszym Regulaminem – co kwituje własnoręcznym podpisem opatrzonym datą na umowie pożyczki.
4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pola dokumentacji wysyłkowej, umieścić złom złota wraz z deklaracją i podpisaną umową pożyczki – Szybka Pożyczka On-line w dostarczonej mu dokumentacji wysyłkowej, w bezpiecznej kopercie w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo w transporcie, wypełnić blankiet przewozowy, a całą przesyłkę zawierającą podpisaną dokumentację wysyłkową i umowę pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line oraz kopertę ze złomem złota wysłać za pośrednictwem Kuriera do Pożyczkodawcy, postępując zgodnie z otrzymaną instrukcją.
5. Dbając o prawidłowy przebieg transakcji zawarcia umowy pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line wszystkie rozmowy telefoniczne i zachodzące procesy wyceny mogą być monitorowane i rejestrowane przez Pożyczkodawcę.
6. Pożyczkodawca kontaktuje się z Pożyczkobiorcą telefonicznie bądź mailowo, zgodnie z danymi wskazanymi przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Osobowym wchodzącym w skład dokumentacji wysyłkowej

 

7. WYCENA WARTOŚCI ZŁOMU ZŁOTA
1. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej złom złota pożyczkobiorcy ,Pożyczkodawca przystąpi komisyjnie do oględzin opakowania i wyceny wartości złomu złota, przy czym przed przystąpieniem do tych czynności Pożyczkodawca dokona oględzin opakowania, w którym został przesłany złom złota i odnotuje istotne spostrzeżenia w tym zakresie.
2. Podstawą przystąpienia do czynności związanych z wyceną wartości złomu złota jest ustalenie przez Pożyczkodawcę, że otrzymana przesyłka zawiera wszelkie niezbędne elementy, zgodnie z pkt 6.4 Regulaminu. Brak wypełnionej i podpisanej deklaracji, umowy pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line, jak również niekompletnie wypełniona deklaracja skutkują odmową przystąpienia do zawarcia umowy pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line. W takim przypadku przesyłka zostanie komisyjnie zapakowana i odesłana do Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zostanie też powiadomiony o zaistniałej sytuacji drogą mailową, albo telefonicznie, o ile dostarczył informacji niezbędnych do takiego kontaktu.
3. Wycena wartości złomu złota przebiegać będzie w ten sposób, iż Pożyczkodawca dokona komisyjnie oględzin złomu złota, ustali istotne cechy złomu złota, to jest: zważy/zmierzy/dokona pozostałych czynności, niezbędnych do oszacowania wartości złomu złota i sporządzenia wyceny złomu złota. Czynności te rejestrowane są przy pomocy aparatury wideo, które Pożyczkobiorca uznaje za rozstrzygające.
4. Procedura wyceny złomu złota opisana powyżej zostanie zastosowana tylko i wyłącznie w odniesieniu do złomu złota przesłanego w dokumentacji wysyłkowej. Złom Złota lub inne przedmioty przesłane w inny sposób niż w dokumentacji wysyłkowej lub w takim pakiecie, ale w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w pkt. 6.4 powyżej, podlega zwrotowi.
5. W wyniku Wyceny Złomu Złota określana jest jego wartość. Wycena złomu złota wyliczana jest dla wszystkich przedmiotów składających się na metal zawierających złoto. Do ustalenia ceny złota za jeden gram przyjmuje się obowiązujący popołudniowy kurs złota (PM) ustalany na giełdzie w Londynie (London Gold Fixing) w dniu dokonania wyceny złomu złota (tj. z dnia potwierdzenia przez Pożyczkodawcę w Protokole Przyjęcia złomu złota), który dostępny pod adresem www.lbma.org.uk wyrażony w dolarach amerykańskich (USD) następnie przeliczonych na złotówki (PLN) według obowiązującego średniego kursu określonego przez NBP w dniu dostarczenia przez kuriera złomu złota od Pożyczkobiorcy do siedziby Pożyczkodawcy.
6. W przypadku złomu złota wykonanego ze złota przy wykorzystaniu i połączeniu z innymi materiałami (np. metal innego rodzaju lub kamienie), w przypadku braku możliwości naruszenia substancji przedmiotu, wycena zostanie przeprowadzona szacunkowo, a wartość złomu złota zostanie odpowiednio pomniejszona .
7. wycena złomu złota zostanie ukończona w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia otrzymania złomu złota przez Pożyczkodawcę.
8. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny Pożyczkodawca skontaktuje się i przekaże Pożyczkobiorcy informacje o dokonanej wycenie złomu złota, oraz wysokości kwoty pożyczki, obliczonej na podstawie wyceny złomu złota , o ile Pożyczkobiorca podał taki adres w deklaracji.
9. Dokonując Wyceny złomu złota Pożyczkodawca kieruje się wyłącznie wartością kruszcu i nie bierze pod uwagę wartości historycznej, artystycznej czy kolekcjonerskiej, ani też wartości wynikającej ze szczególnych cech złomu złota istotnych dla Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawcy przysługuje uprawnienie do uwzględnienia wartości dodanej złomu złota przy jego wycenie.

 

8. ZAWARCIE UMOWY
1. Pożyczkobiorca przesyła Pożyczkodawcy dokumentację wysyłkową wraz z dołączonym złomem złota za pośrednictwem kuriera na koszt Pożyczkodawcy. Przesłanie złomu złota do Pożyczkodawcy następuje przez kuriera również na jego koszt.
2. W każdym przypadku odpowiedzialność Pożyczkodawcy za uszkodzenie lub utratę złomu złota ograniczona jest do wartości Złota zawartego w złomie złota, ustalonej w sposób określony w Regulaminie.
3. Pożyczkodawca udziela pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line w wysokości 90% wartości złomu złota wynikającej z wyceny złomu złota w terminie nie później niż 48 godziny (obejmujące tylko dni robocze) od dokonania wyceny złomu złota.
4. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki w terminie 14 dni od otrzymania pożyczki, bez podania przyczyny. Pożyczkobiorca informuje o fakcie odstąpienia od umowy pożyczki Biuro Kontaktu z Klientem Pożyczkodawcy przesyłając w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie druk Oświadczenia o Odstąpieniu od umowy pożyczki oraz zwraca otrzymaną kwotę pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy podany na stronie internetowej Pożyczkodawcy, z zastrzeżeniem pkt. 9 Regulaminu. W takiej sytuacji Pożyczkodawca, w terminie 2 dni po otrzymaniu zwrotu Pożyczki, odda złom złota Pożyczkobiorcy w sposób określony w punkcie 9.6 i 11.
5. Pożyczkobiorca zawierając Umowę akceptuje, iż przysługuje mu wyłącznie Kwota Pożyczki określona w wyniku wyceny, określona w sposób opisany w p.7.5.

 

9. SPŁATA POŻYCZKI
1. Spłata Pożyczki następuje w terminie do 30 dni od chwili otrzymania kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W przypadku sobót, niedziel i dni świątecznych za termin spłaty Pożyczki przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po upływie 30 dni.
2. Spłaty Pożyczki należy dokonać wyłącznie jednorazowo.
3. Spłaty Pożyczki należy dokonać na wskazany na stronie internetowej rachunek Pożyczkodawcy lub osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy.
4. Na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy złożony nie później niż na 7 dni przed upływem terminu zwrotu pożyczki, Pożyczkodawca jest uprawniony do przedłużenia terminu spłaty pożyczki na kolejny 30 dniowy okres. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki następuje po wpłaceniu przez Pożyczkobiorcę zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu na rzecz Pożyczkodawcy należnych opłat tj. wynagrodzenia za przechowanie, oraz ochronę i ubezpieczenie przed upływem terminu wymagalności spłaty.
5. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy siedmiodniowej prolongaty na odbiór rzeczy będącej zabezpieczeniem pożyczki (złomu złota) licząc od dnia wymagalności spłaty. W przypadku uchybienia spłaty całej należności w terminie wymagalności bądź braku prawidłowo złożonego wniosku określonego w punkcie 9.4 Regulaminu bądź uchybienia terminowi prolongaty złom złota będący zabezpieczeniem spłaty umowy pożyczki przechodzi na własność Pożyczkodawcy bez dodatkowych wezwań.
6. Po dokonaniu spłaty Szybkiej Pożyczki On-line oraz uiszczeniu wszelkich opłat z tytułu przechowania, oraz ochrony i ubezpieczenia złomu złota Pożyczkobiorca w ciągu 3 (trzech) dni zobowiązany jest odebrać złom złota osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy może odesłać złom złota na jego koszt na wskazany we wniosku adres, po uprzednim uiszczeni kosztów przesyłki na rachunek Pożyczkodawcy.

 

10. PRZECHOWANIE ZŁOMU ZŁOTA
1. Przyjęcie rzeczy określonej w punkcie 4.1 następuje na okres oznaczony w umowie Szybkiej Pożyczki On-line.
2. Strony umowy ustalają, że opłata za przechowanie, oraz ochronę i ubezpieczenie złomu złota od utraty wynosi 5% wartości złomu złota, o którym mowa w pkt.4.1 za każdy rozpoczęty 30-dniowy okres przechowania złomu złota. Opłata jest odejmowana od udzielonej Pożyczkobiorcy kwoty pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line; z zastrzeżeniem pkt 9.4
3. Pożyczkodawcy służy ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na przechowanie, dopóki znajdują się w jego posiadaniu co stanowi zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu przechowania i należności ubocznych, oraz o zwrot wydatków i kosztów,
4. Pożyczkodawca odpowiada za szkodę wynikłą z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyjęcia jej na przechowanie do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności.

 

11. ZWROT ZŁOMU ZŁOTA
1. Zwrot złomu złota w nienaruszonej postaci, z zastrzeżeniem punktu 9.6 Regulaminu następuje niezwłocznie po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę spłaty Szybkiej Pożyczki On-line w całości. Zwrot złomu złota następuje na zasadach opisanych w pkt. 9.6
2. Jeżeli Pożyczkodawca stwierdzi, że złom złota nie jest Złotem, zwróci przesłany przez Pożyczkobiorcę przedmiot w sposób określony w pkt. 9.6 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie odbierze przesyłki zawierającej złomu złota, zwracany przez Pożyczkodawcę, pomimo jej prawidłowego awizowania, zgodnie z procedurami stosowanymi przez kuriera, Pożyczkodawca, po dodatkowym telefonicznym, bezskutecznym zawiadomieniu Pożyczkobiorcy o możliwości odebrania przez niego przesyłki zawierającej złom złota, ma prawo złożyć złom złota do depozytu Pożyczkodawcy. Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania od Pożyczkobiorcy wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów związanych z przechowaniem złomu złota w depozycie, którego Pożyczkobiorca nie odebrał, w wysokości 5% wartości złomu złota miesięcznie.

 

12. WADY PRAWNE TOWARU
1. Pożyczkobiorca przesyłając Pożyczkodawcy złom złota wraz z podpisanym przez siebie oświadczeniem zapewnia, iż złom złota stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich, w szczególności zaś nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego.

 

13. PROCEDURA REKLAMACJI
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących nie otrzymania kwoty pożyczki – Szybkiej Pożyczki On-line, opóźnienia w płatności lub niezgodności pomiędzy otrzymaną płatnością a kwotą Szybkiej Pożyczki On-line wynikającą z informacji otrzymanej od Pożyczkodawcy z opisem wyceny oraz, w przypadku nie zawarcia umowy i w sprawach braku zwrotu złomu złota oraz stanu złomu złota po jego zwrocie.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni.

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez spółkę KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
1. realizacji umowy
2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez spółkę KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Każdy Pożyczkobiorca ma prawo dostępu oraz zmiany swoich danych osobowych, Powierzone spółce KARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagłówki w Regulaminie mają wyłącznie charakter orientacyjny.
2. Pożyczkodawca ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy pożyczki i towarzyszących jej umów na osoby trzecie bez zgody Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo przelewu wierzytelności na osoby trzecie, bez zgody Pożyczkodawcy.
3. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej rozumieć należy również kontakt za pośrednictwem strony internetowej www.karat.zgora.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2014

Powrót
Złóż wniosek On-line