§ 1

Używane definicje:

a) Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą

b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,

c) Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

d) przedmiot/y – rzeczy ruchome lub nieruchomości oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego,

e) Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem,

f) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klientazamówienia,

g) zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów,

h) serwis sprzedażowy – www.karat.zgora.pl, którego właścicielem jest Karat Anna Wargala i Karat Janusz Wargala z siedzibą w Warszawie (02-001), al. Jerozolimskie 89/43

§ 2

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:

a) formularz kontaktowy Sprzedawcy – sklep@karat.zgora.pl

b) punkt lombardowy Sprzedawcy, w którym znajduje się oferowany przedmiot, podany w opisie oferowanego przedmiotu.

a.)telefonicznie pod nr. Tel. 68 323 92 15

b.)listownie pod adresem korespondencyjnym: Biuro Karat ul. Niepodległości 14a, 65-048 Zielona Góra,

§ 3

1.Ceny wyświetlane w serwisie www.karat.zgora.pl są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Koszty wysyłki towaru dla przesyłek standardowych wynoszą 15 złotych w przypadku płatności z góry – wysyłka wyłacznie za przedpłatą. W przypadku przesyłek ponad gabarytowych koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny przed dokonaniem zakupu.

3. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przedmiotów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej, działającej pod nazwą FedEx Express Polska Sp. z o.o. szczegóły: http://www.fedex.com/pl/, oraz DPD https://www.dpd.com.pl/

4. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez Konsumenta powyższego uprawnienia może wpłynąć na procedurę reklamacyjną

5. Jeżeli Klient chce odebrać zakupiony przedmiot w punkcie lombardowym Sprzedawcy podanym w opisie przedmiotu, nie ponosi żadnych kosztów prócz ceny.

§ 4

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są przedmioty oferowane przez Sprzedawców w ramach znajdującej się w serwisie sprzedażowym strony przedmiotu.

2. Wszelkie cechy przedmiotu podane w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy w rozumieniu § 12 ust. 2.

3. Wszystkie oferowane przedmioty są rzeczami używanymi, nawet jeśli nie noszą śladów użytkowania chyba że w opisie wyraźnie zastrzeżono, że jest inaczej. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona w przypadku rzeczy używanych do roku od wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie przedmiotyPrzedmioty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta przedmiotu; informacja o tym jest każdorazowo zawarta w opisie przedmiotu.

5. W przypadku reklamacji z tytułu otrzymania towaru uszkodzonego podczas wysyłki, warunkiem uprawniającym do reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera doręczającego, dlatego prosimy o sprawdzanie paczki w obecności kuriera.

§ 6

1. Klient może złożyć zamówienie tylko na przedmiot, który jest dostępny w sprzedaży, w chwili składania zamówienia przez Klienta, zgodnie z informacją na stronie danego przedmiotu.

2. Klient, aby upewnic się, iż dany przedmiot jest dostępny w zasobach Sprzedawcy, może skierować do Sprzedawcy zapytanie, w sposób wskazany w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Karat Anna Wargala oraz Karat Janusz Wargala zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży towaru jeżeli została w nim wykryta wada lub została podana błędna cena w sklepie internetowym nie zgadzająca się ze stanem faktycznym.

4. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie przedmiot, musi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i wyrazić zgodę na związanie jego treścią oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o prawdziwości tych danych, a także wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, a następnie kliknąć przycisk “Kupuję” znaczący to samo co “Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

5. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę uzupełniając w polu UWAGI wszelkie niezbędne do wystawienia faktury dane.

6. Procedura składania  zamówienia  kończy się potwierdzeniem “Realizuj zamówienie” a następnie przechodzi do opcji “Płacę” traktując to jednoznacznie jako zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem warunkowej umowy sprzedaży, wybranego przez Klienta przedmiotu.

7. Sprzedawca oczekuje na wpłatę ustalonej ceny do 3 dni roboczych od momentu zakupu. Do tego czasu przedmiot jest zarezerwowany dla Kupującego. Po tym czasie Sprzedawca ma prawo dowolnego dysponowania przedmiotem co oznacza, że może ten przedmiot sprzedać innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.

§ 7

1. W przypadku wybrania opcji zakupu należy podać następujące dane, zaznaczone w formularzu:

a) login (adres-email),

b) imię i nazwisko,

c) numer telefonu,

d) adres (tj. ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość).

§ 8

1Nadanie przesyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty sumy obejmującej cenę oraz koszty przesyłki na podane w ofercie konto bankowe.

2. W przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo – paragon fiskalny jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem.
3. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki ponosi przewoźnik na podstawie art 65 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

4. Klient może również wybrać bezpłatną opcję odbioru przedmiotu we wskazanym w ofercie punkcie lombardowym dokonującym zakupu określonego przedmiotu.

5. W przypadku wyboru opcji odbioru w punkcie, Klient ma możliwość zapłaty ceny przedmiotu przy odbiorze/ uiszcza cenę przy odbiorze, z pominięciem przelewu bankowego.

6. Klient zobowiązuje się odebrać przedmiot w terminie 3 dni, w godzinach otwarcia danego punktu.

§11

1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał:

a) w przypadku wyboru odbioru przedmiotu we wskazanym w opisie punkcie lombardowym Klient może dokonać płatności/ płaci gotówką przy odbiorze lub wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika Fedex klient może dokonać płatności:

– przelewem błyskawicznym dostępnymi płatnościami online,

– przelewem tradycyjnym na wskazane konto bankowe.

2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN), chyba że indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.  

3. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy.

§ 12

1. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.

2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli przedmiot kupiony przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

3. Rzecz sprzedana nie ma wady fizycznej między innymi w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy, o ile instrukcja taka została dołączona do rzeczy. Sprzedawca nie oferuje usługi montażu i uruchomienia Przedmiotów.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja taka została udzielona.

6. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien w oparciu o przygotowany do tego celu formularz reklamacyjny:

– podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację przedmiotu i daty jego sprzedaży, a także datę wejścia w posiadanie danej rzeczy,

– powiadomić o tym Sprzedawcę, tylko i wyłącznie na adres punktu dokonującego sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, oraz opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.

– umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,

7. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację i powiadamia Konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym. Konsument może, skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.loombard.pl/firma/regulamin/

§ 14

1. Konsument zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotów.

5. Konsument skorzysta z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu i dostępnego dodatkowo w formie elektronicznej pod adresem www.karat.zgora.pl

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotów Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy przedmiotu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w serwisie sprzedażowym), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.  Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Koszty zwrotu przedmiotu ponosi sprzedający na podstawie art 32 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez serwis sprzedażowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę złożoną na podstawie § 3 ust. 2, oferta przestaje wiązać.

9. Prawo o którym mowa powyżej nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

§15

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Sprzedawca, który powierza administrowanie danymi właścicielowi serwisu sprzedażowego – www.karat.zgora.pl

2. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Brak zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w  § 5 ust. 2, zgodnie z zasadami regulaminu oznacza niemożliwości korzystania z niektórych usług Sprzedawcy, w tym składania zamówień.

3. Klient może żądać od Sprzedawcy lub innych podmiotów, dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

4. Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 5 ust. 2) są wykorzystywane w celu:

– zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz umów sprzedaży,

– rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w regulaminie,

– udoskonalania usług Sprzedawcy,

5. Sprzedawca udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§16

1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych Klientów.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping